Coaching & Coachingsvaardigheden

Professionals uit het netwerk van Groeien in Organisaties hebben een uitvoerige ervaring op het gebied van coaching. Zij bieden ondersteuning bij specifieke werkgerichte en persoonlijke vraagstukken. Thema’s kunnen gericht zijn op het overwinnen van beperkende overtuigingen zijn of het doorbreken van ingesleten gedragspatronen, het alerter worden op eigen valkuilen, hulp leren vragen, het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap of adequaat omgaan met (innerlijke) conflicten en stresshantering. Begeleiding ‘op de werkvloer’ kan daar ook bij worden ingezet. Door handelen in de praktijk te observeren, wordt snel duidelijk welk gedrag effectief of juist minder adequaat is. Het uitgangspunt voor een coachingstraject is de ontwikkelingsvraag van de manager of medewerker(s). Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we werken van waar de energie zit en kijken we naar het volle gedeelte van het glas. Onze interventies zijn gericht op het maken van wezenlijk contact met je eigen vragen en je eigen antwoorden. Iedere coach uit ons netwerk heeft daarbij zijn eigen methoden en technieken. De activiteiten worden uitgevoerd door professionals uit ons netwerk: Ine Bimbergen, Henk Verhagen, Henk van den Berg en Martelli van Velthuysen. De volgende activiteiten zijn in maatwerk mogelijk:

Coaches van Groeien in Organisaties bieden ondersteuning bij specifieke werkgerichte en persoonlijke vraagstukken. Thema’s kunnen gericht zijn op het overwinnen van beperkende overtuigingen of het doorbreken van ingesleten gedragspatronen, het alerter worden op eigen valkuilen, hulp leren vragen, het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap of adequaat omgaan met (innerlijke) conflicten en stresshantering.
Begeleiding ‘op de werkvloer’ kan daar tevens bij worden ingezet. Door handelen in de praktijk te observeren wordt snel duidelijk welk gedrag effectief of juist minder adequaat is. Dat kan behulpzaam zijn wanneer er weinig zelfvertrouwen of reflectie bij een individu mogelijk is of wanneer er sprake is van een blinde vlek.

Wanneer teams onderling intervisiebijeenkomsten (gaan) beleggen om hun kennis en vaardigheden verder te verdiepen zijn er verschillende methodes bruikbaar die elk hun kwaliteit kennen. In een workshop kunnen coaches van Groeien in Organisaties die methodes aanbieden en de diverse mogelijkheden toelichten. Een andere mogelijkheid is een coach ‘on the job’ in te zetten bij al geformeerde intervisiegroepjes. Deze coach begeleidt de bijeenkomsten als procesbegeleider en biedt eventueel interventies bij vraagstukken. Naast het laten opdoen van ervaring met diverse methodes is het doel de intervisiegroep te ondersteunen in het zelfstandig functioneren.

Deze training wordt aangeboden voor mbo-instellingen die hun stagebegeleiders willen introduceren op de Beroeps Praktijk Vorming. In de training voor praktijkopleiders als coach wordt aandacht besteed aan de stagekeuze en het sollicitatiegesprek met de kandidaat. Vervolgens vindt er informatie plaats over het opstarten van de stage en de bijbehorende afspraken over de stage opdracht, -begeleiding en -beoordeling. Het geven van instructie en de begeleiding van leerprocessen wordt toegelicht met oefeningen in gesprekstechnieken  met het geven van feedback. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de definitie van coaching, de rol en taak van de coach, de verschillende begeleidingsstijlen en het omgaan met verschillende soorten van motivaties.

Elke docent pakt, waar dat kan, ook de rol op van coach. Een goede houding en rol is middels basale coachende vaardigheden te trainen. Het coachend benaderen en aanspreken van studenten voorkomt ‘pamperen’ en stimuleert het zelfstandig(er) functioneren. De nadruk in deze training ligt vooral op de inzet van communicatieve instrumenten. De motiverende gesprekstechnieken die de student in beweging zetten. Daarnaast oefenen de deelnemers met het geven van opbouwende feedback en positieve gespreksvoering. Het tussentijds telefonisch coachen van elkaar als collega’s vormt een onderdeel van deze training.

Deze training biedt een verdiepingsslag voor docenten die meer ervaren zijn in de basis coachingsvaardigheden. Er wordt gewerkt vanuit casuïstiek en persoonlijke vraagstellingen. De verdieping bestaat uit aanreiken van meer specifieke coachingmodellen en -instrumenten. Aan bod komen de Tao van motivatie, de Transactionele Analyse met de dramadriehoek, de logische niveaus van Bateson, Covey’s cirkels van invloed en betrokkenheid en de STARR-methodiek. Door de theorie direct weer te koppelen aan concrete oefeningen en de eigen praktijksituaties, houdt de training een praktisch karakter. De theoretische onderbouwing biedt een concreet toepasbaar ander perspectief.

Een training ontwikkeld voor docenten in het MBO die tevens de rol van coach Beroeps Praktijk Vorming (BPV) hebben. Deze training is sinds 2016 vijftien keer succesvol verzorgd voor MBO-colleges. In de training krijgen de coaches BPV tools aangereikt om de studenten en praktijkopleiders o.a. bij de introductie-, voortgangs- en groepscoachgesprekken te ondersteunen en voorkomende vragen adequaat op te pakken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een professionele attitude van praktijkopleiders en het leerbedrijf. De coach BPV werkt in de training aan de eigen rol binnen de driehoek student, leerbedrijf en school. Zelfinzicht en -reflectie staan centraal in de training en de inhoud richt zich met name op de competenties effectief communiceren, begeleiden, coachen, analyseren, adviseren en reflecteren.

Voor de docent die contacten onderhoudt in het bedrijfsleven is relatiemanagement belangrijk. De deelnemers leren in deze training om zich professioneel naar het bedrijfsleven/de leerbedrijven en de praktijkopleider op te stellen. Enerzijds gaat het daarbij om praktische gespreksvaardigheden zoals actief kunnen luisteren, structuur aanbrengen in het gesprek, helder agenderen en het taalgebruik afstemmen op de gesprekspartner. Anderzijds gaat het daarbij om houdingsaspecten als een respectvolle attitude hebben en het tonen van inlevingsvermogen door adequaat te reageren op onderliggende emoties en verwachtingen van de ander.

In het contact met leerbedrijven en praktijkopleiders kunnen zelfs ervaren BPV-coaches stagnatie of wrijving tegenkomen. Het positief kunnen beïnvloeden van de situatie, mét behoud van een goede relatie, vraagt om competenties als tact en geduld. Bewustzijn hebben op (eigen) emoties die spelen en die emoties leren hanteren, kan daarbij zeer helpend zijn om reactiepatronen te doorbreken. Met de inzet van praktische tools zoals de Roos van Leary, wordt concreet geoefend daar adequaat mee om te gaan. Deze training gaat dus in op specifieke vraagstukken waar ervaren BPV coaches mee kunnen worstelen in het contact met de leerbedrijven. Waar nodig worden andere verhelderende instrumenten ingezet; het conflicthanteringmodel van Kilmann en Thomas bijvoorbeeld of het beoefenen van mentale aikido’.

Een workshop waarin allerlei coachende werkvormen voor groepen de revue passeren. Dit door samen nieuwe of relatief onbekende vormen (verder) te verkennen en het liefst even kort te ervaren hoe ze werken. Waarna er ruimte is om ervaringen uit te wisselen over de toepasbaarheid. En om verder voort te borduren op de creatieve mogelijkheden die er zijn om een hele groep studenten coachend actief te houden én ze te stimuleren om van elkaar te (willen) leren. In deze workshop gaat het om dezelfde doelstelling: actief bezig zijn en op coachende wijze leren van elkaars ervaringen. Vanuit dit ‘parallelprocessing’ kunnen specifieke vraagstukken als omgaan met weerstand en afstemming op het groepsproces, zijdelings aan de orde komen. Want het plegen van doelgerichte interventies op dit terrein vraagt soms meer van de didactische vaardigheden die een docent (al) in huis heeft.

Vanuit Groeien in Organisaties is het mogelijk een Masterclass Coaching te verzorgen. Deze wordt exclusief verzorgd door dr. Eefje Rondeel, mede-auteur van het boek ‘Evidence-Based Coachen’. Het doel van deze Masterclass is deelnemers te helpen goed onderbouwd te werk te gaan als coach. Zowel de beginnende als de gevorderde coach krijgt met deze Masterclass inzichten om eigen vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Deze Masterclass legt daarmee een sterke basis rondom het begrip coachen en is daarom ideaal als kick-off voorafgaand aan trainingen over coaching. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Wat coaching wel en niet is;
  • Hoe en waarom coaching werkt;
  • Wetenschappelijk onderbouwde coachingstechnieken.

Op (deels) interactieve wijze maken deelnemers kennis met de belangrijkste theorieën over coaching en worden zij gestimuleerd om te reflecteren op hun eigen coachingsvaardigheden. De masterclass wordt verzorgd voor groepen van 35 tot 40 deelnemers.