Visie

Ons uitgangspunt is dat zowel mensen als organisaties er beter van worden wanneer de doelen van een organisatie en de motivatie van de mensen goed op elkaar zijn afgestemd. Onze ervaring leert dat er dan energie loskomt waarmee je bergen werk kunt verzetten. Teams lijken boven zichzelf uit te stijgen. Organisatiedoelen worden als vanzelf gehaald. Mensen vinden het werk leuk. Leren gaat spelenderwijs.
Dit stelt het management van organisaties, die zich in een bepaalde richting willen ontwikkelen, voor een dilemma. Wanneer zij wachten op initiatieven vanuit de basis lopen zij het gevaar dat er niets gebeurt. Maar als zij zelf het initiatief nemen lopen zij het risico dat medewerkers zich gestuurd voelen en in de weerstand schieten met als netto resultaat dat er een hoop energie verloren is, maar nog steeds niets veranderd. De uitweg uit dit dilemma is in theorie simpel, maar in de praktijk een hele opgave: neem zelf het initiatief én sluit aan bij wat mensen wel willen en kunnen. En houdt daarbij in het achterhoofd dat gras niet groeit door er aan te gaan trekken.
In de onderstaande tekst werken we deze visie verder uit aan de hand van de volgende kernbegrippen: energie, evenwicht, congruentie, diversiteit, gelijkwaardigheid en het moment is hier nu. De laatste vier begrippen (congruentie, diversiteit, gelijkwaardigheid en het moment is hier en  nu) vormen samen het raamwerk voor een soort drie-dimensionale kijkdoos.

Positieve energie
Energie volgt aandacht. Dat waar je aandacht aan geeft groeit. Leren en creëren in organisaties begint dus bij de vraag waar je de energie op richt.
Richt je de aandacht op de problemen van de organisatie, dan zullen deze nog groter worden. Richt je de aandacht op de doelen van de organisatie, dan zal er om alle obstakels heen een weg gevonden worden om deze doelen te realiseren.

Richt je de aandacht op wat er bij mensen niet is (“het glas is half leeg”) dan blijft er steeds minder van ze over. Richt je de aandacht op wat er wel is (“het glas is half vol”) dan komen ze steeds meer in hun kracht te staan en zullen ze zich steeds verder ontplooien.

Evenwicht
Een organisatie is in onze visie niet alleen een “productiebedrijf”, maar ook altijd een “leerschool”. Gezamenlijk creëren en het individuele leren gaan hand in hand.
In een gezonde organisatie is er sprake van evenwicht tussen dat wat de mens aan de organisatie geeft en dat wat de mens van de organisatie ontvangt. Biedt het werk onvoldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing dan haken mensen af. Ze gaan onderpresteren, worden ziek of zoeken ander werk.

Hetzelfde geldt voor de organisatie en zijn omgeving. Bij een gezonde organisatie is er evenwicht tussen dat wat de organisatie levert (producten of diensten) en dat wat de organisatie ontvangt (opdrachten en vergoedingen). De jaarlijkse winst- en verliesrekening en balans geven wat dit betreft een genadeloos oordeel.

In de praktijk zal er een evenwicht gevonden moeten worden. Er is altijd sprake van een dynamisch evenwicht. De wip-wap is steeds in beweging. Het ene moment slaat de balans wat meer door naar de ene, dan weer naar de andere kant.

Het uitslaan van de balans is geen probleem mits de balans niet te ver door slaat. Hoe meer draagvlak er onder de mensen is, hoe meer draagkracht er is voor de gewenste ontwikkeling van de organisatie. De balans kan dan verder uitslaan. Of anders gezegd: hoe meer draagvlak, hoe meer draagkracht, hoe groter de creatieve spanningsboog die overbrugd kan worden.

Congruentie
Op een meer abstract niveau gaat het om evenwicht tussen twee fundamentele tegengestelde krachten: enerzijds de naar buiten gerichte drang om iets te worden, en anderzijds de naar binnen gerichte drang om tot niets terug te keren. Je kunt deze krachten in vele gedaanten herkennen, bijvoorbeeld in onze ademhaling: door in te ademen nemen we op en zetten we uit, door uit te ademen laten we los en krimpen we in. Maar ook in de vorm van organisaties die eerst uitdijen door allerlei nieuwe activiteiten te ondernemen, en na verloop van tijd weer inkrimpen door alle activiteiten die niet tot de core business behoren af te stoten. In de Chinese filosofie worden deze krachten yin en yang genoemd. Wij vatten deze krachten samen met de tegenstelling “binnen-buiten”.
Wij associëren “binnen en buiten” met inademen en uitademen, dicht en open, ontvangen en geven, integreren en observeren, …

Er is sprake van evenwicht wanneer “de buitenkant” (het gedrag, de uitstraling) in overeenstemming is met “de binnenkant” (kwaliteiten, sterktes en zwaktes). Dit wordt ook wel congruentie genoemd.
Het dynamische evenwicht tussen de naar binnen en naar buiten gerichte beweging kun je voor je zien als een pulserende bol of een kloppend hart. We kunnen dit beeld verder concretiseren aan de hand van de drie dimensies: links-rechts, boven-onder en voor-achter. Deze brengen ons op de volgende pijlers van onze visie: diversiteit, gelijkwaardigheid en het moment is nu.

Diversiteit
De tegenstelling “links-rechts” associëren wij met ratio en intuïtie, logisch analytisch en associatief creatief denken, mannelijk en vrouwelijk, hard en zacht, recht en rond, denken en voelen, visie en verbinding, ondernemer en ondersteuner. Formele structuren, systemen en procedures enerzijds en informele netwerken en omgangsvormen anderzijds.
Wanneer we links en rechts met elkaar verbinden wordt de enorme diversiteit zichtbaar waarop mensen en organisaties zich kunnen ontwikkelen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en niet iedereen wil naar Rome. Wij geloven dan ook niet in een blauwdruk voor de lerende of creërende organisatie.
Ieder mens heeft een unieke combinatie van talenten. Bij talenten denken wij aan kwaliteiten, kennis en ervaring, affiniteiten, motivaties. Deze unieke combinatie van talenten maakt hem of haar in het bijzonder geschikt voor een bepaalde taak. Het is de kunst om als persoon de juiste plaats te kiezen. En er is moed voor nodig om te erkennen dat je niet op je plaats bent en je talenten beter op een andere plaats kunt ontplooien.

Binnen onze eigen netwerkorganisatie hebben we ervaren dat er, naast de enorme diversiteit tussen mensen, ook overeenkomsten dienen te zijn om de boel bij elkaar te houden. Dit vraagt op het niveau van de organisatie, naast ruimte voor verschillen, aandacht voor dat wat ons bindt. Niet alleen op het niveau van producten of diensten, maar juist ook op het niveau van visie, missie en waarden. Dat vormt de basis voor samenwerking. Samenwerkingsverbanden waar deze basis ontbreekt vallen vroeg of laat uit elkaar.

Gelijkwaardigheid
De tegenstelling “boven-onder” associëren wij met autoriteit en autonomie, dader en slachtoffer, agressief en sub-assertief,  zelf sturen en je laten sturen, leiding geven en leiding ontvangen, hemel en aarde, theorie en praktijk, vrijheid hebben en verantwoordelijkheid nemen.
Wanneer “boven en onder” in evenwicht zijn is er, ondanks de heersende hiërarchische rolverdeling, sprake van gelijkwaardigheid. Mensen staan stevig naast elkaar. Ze gaan in alle vrijheid een verbinding met elkaar aan om te leren en te creëren en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de organisatie. Afspraak is afspraak.

Het uitgangspunt van gelijkwaardigheid vertalen we methodisch in de consequente toepassing van moderne feedback. Moderne feedback gaat uit van de vragen van degene die feedback wil ontvangen. Dus anders dan bij de traditionele feedback, waarbij de (ver- of) beoordeling van de feedbackgever centraal staat, wordt er hier om advies gevraagd.

Het moment is hier en nu
De tegenstelling “voor-achter” associëren we met vooruitkijken en terugblikken, (klein)kinderen en (groot)ouders, toekomst en verleden, plannen maken en de balans opmaken, inspireren en consolideren.
Wanneer “voor en achter” in evenwicht zijn is de aandacht bij het hier en nu. Je bent alert op de mogelijkheden die de omgeving je biedt. Je weet wanneer het tijd is om te zaaien en te oogsten.

Onze werkwijze
Bij Groeien in Organisatie wordt bij alle aanpak methodisch zo gewerkt dat doel – inhoud – methode parallel lopen.
Bijvoorbeeld: een biotechnologisch bedrijf wil in vijf jaar tijd haar omzet met vele miljoenen euro’s gaan neerzetten. Met deze gedurfde doelstelling is het noodzakelijk dat er goed wordt samengewerkt en gecommuniceerd, waarbij de kwaliteiten van de medewerkers volledig tot hun recht komen. Het trainingsaanbod van Groeien in Organisaties bestond er uit dat er in de winter een tracking is uitgevoerd in de Franse Ardennen, waarbij de deelnemers onder andere buiten sliepen, gezamenlijk een tokkelbaan hebben gemaakt voor een afdaling en dergelijke. Tijdens deze tracking stond het groepsdynamische proces en de ontwikkelmogelijkheden van de deelnemers en het bedrijf centraal in de nabespreking. Bij terugkeer in Nederland heeft het bedrijf haar project-organisatie en bedrijfsproces adequaat aangepast op basis van de inzichten die in de training zijn opgedaan.