AVG Privacyverklaring

Groeien in Organisaties is gevestigd te Brummen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Groeien in Organisaties verwerkt persoonsgegevens op een inschrijfformulier door klanten en deelnemers zelf ingebrachte informatie, passend bij de overeengekomen training. Bij deze dienstverlening voor organisaties, verwerken wij enkel de aangeleverde informatie over betrokken deelnemers gedurende de duur van de training.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website is niet gemaakt om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Groeien in Organisaties verwerkt gegevens die nodig zijn voor deskundigheidsbevordering en enkel na een overeengekomen dienstverlening. Voor het verwerken van persoonsgegevens vragen we om toestemming door middel van een akkoord op de AVG het inschrijfformulier.

Grondslag en doel.
Groeien in Organisaties verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van eigen persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene klant of deelnemer is.

En heeft tot doel:

  • Telefonisch of per email contact op te nemen of te informeren, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Groeien in Organisaties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren.
Groeien in Organisaties bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor gegevens in het kader van een training worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Groeien in Organisaties verstrekt geen informatie aan derden, dan alleen als dit overeengekomen is met alle betrokken partijen en van belang is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.
Groeien.org gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en stelt rapporten samen over deze website-activiteit. Groeien.org gebruikt geen andere cookies of social media plugins.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groeien in Organisaties. En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie in het kader van een training of certificering, door te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groeien.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Groeien in Organisaties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groeien.org.

Groeien in Organisaties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens.
Groeien in Organisaties, Martelli van Velthuysen, gevestigd aan de Zutphensestraat 52, 6971 ER Brummen met mobiel nummer 06-10308400 en e-mail martelli.vanvelthuysen@groeien.org en websites: www.groeien.org en www.assessorentraining.org, draagt zorg voor de gegevensbescherming van Groeien in Organisaties.